DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12H

KHÓA 83-86

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Email

Điện thoại

1

Hà Thị Ngọc Anh

 

 

2

Thân B́nh

 

 

3

Trương Thị Biền

 

 

4

Trần Ca

 

 

5

Đoỗ Thanh Châu

 

 

6

Hoàng Quốc Chánh

 

 

7

Đinh Thị Kim Chi

 

 

8

Trần Có

 

 

9

Phạm Thị Nguyệt Cúc

 

 

10

Phạm Hưng Dơng

 

 

11

Lê Công Hiệp

 

 

12

Nguyễn Thị Nguyên Em

 

 

13

Ngô Văn Ḥa

 

 

14

Nguyễn Thị Hồng

 

 

15

Dương Hữu Hùng

 

 

16

Nguyễn Đ́nh Hùng

 

 

17

Thân Nữ Quốc Hương

 

 

18

Lê Là

 

 

19

Phạm Huỳnh Lê

 

 

20

Lê Thị Lê

 

 

21

Nguyễn Thị Tuyết mai

 

 

22

Nguyễn Thị Mỹ

 

 

23

Lương Thị Thu Nga

 

 

24

Thân Thị Kim Ngọc

 

 

25

Thân Đức Nghĩa

 

 

26

Đoàn Thế Phong

 

 

27

Đoàn Thế Phước

 

 

28

Trần Văn Quốc

 

 

29

Lê Viết Quy

 

 

30

Nguyễn Văn Sở

 

 

31

Nguyễn Thị Sở

 

 

32

Trần Ta

 

 

33

Phạm Thành Toại

 

 

34

Nguyễn Nho Thắng

 

 

35

Thân Thanh Thoại

 

 

36

Trần Thị Thiểu

 

 

37

Phạm Thị Thu

 

 

38

Nguyễn Văn Thông

 

 

39

Huỳnh Ngọc Thông

 

 

40

Vơ Thôi

 

 905116103

41

Dương Tươi

 

 

42

Đoàn Quốc Trung

 

 

43

Phạm Minh Triều

 

 

44

Ngô Thị Trinh

 

 

45

Trần Văn Tám

 

 

46

Nguyễn Thị Tuyết

 

 

47

Hà Lê Thanh Tuyền

tuyenmyduyen@gmail.com

  0905115709

48

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

 

 

49

Đỗ Văn Vỹ

 

 

50

 Nguyễn Văn Y

 

 

51

 

 

 

 

Nếu có ǵ sai xót, mong các bạn thông cảm và góp ư về haopa@gso.gov.vn hoặc 0905 010989 (Hào)