DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12K

KHÓA 83-86

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Phan Ân

 

 0905901351

2

Lê Vĩnh Ban

 

 0905583117

3

Vơ Thị Cầu

 

 0935716677

4

Nguyễn Ngọc Chương

 

 0905157337

5

Lê Văn Diện

 

 0913457655

6

Trần Đức Dũng

 

 0905758401

7

Nguyễn Duy

 

 0905959968

8

Phạm Phú Đề

 

 0913497977

9

Bùi Thị Hà

 

 01668091539

10

Lê Thu Hải

 

 01673277737

11

Nguyễn Thị Kim Hoàng

 

 0975051700

12

Nguyễn Đức Hùng

 

Định cư  USA

13

Nguyễn Phi Hùng

 

 0905027947

14

Trần Hùng

 

 0905746477

15

Hà Thị Thu Hương

 

 0905858141

16

Huỳnh Thị Kim Kiên

 

 

17

Lê Thị Khoá

khoa10121966@yahoo.com

 0983870009

18

Trần Thị Lành

trungunion@gmail.com

 0906116249

19

Lương Thị Cẩm Loan

 

 01222993185

20

Phạm Thị Lư

 

 

21

Phạm Thị Hoàng Minh

 

 01219313830

22

Nguyễn Thị Lệ Ninh

 

 0935020731

23

Phạm Thị Thu Nga

 

 0905111968

24

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 Đă qua đời

25

Nguyễn Thị Ngọ

 

 

26

Nguyễn Phú Nhân

 

 0903772743

27

Lê Thị Phi

lth_phi@yahoo.com.vn

 0935288828

28

Đỗ Thị Phong

 

 01636103942

29

Đỗ Đăng Phương

 

 0905862942

30

Dương Hiển Sang

 

 0905557827

31

Lê Văn Sang

 

 0932917275

32

Phạm Thị Tâm

 

 

33

Nguyễn Công Tịnh

 

 0974197659

34

Đỗ Phú Tiến

 

 0905069953

35

Nguyễn Đ́nh Tùng

 

 0935726634

36

Trịnh Thị Ming Tuyết

 

 0914065530

37

Trần Thị Diệu Thanh

 

 0903632587

38

Lê Thị Lệ Thu

 

 

39

Bùi Cẩm Thuỳ

 

Định cư  USA

40

PhạmThị Thuỳ Trâm

 

 1919210446

41

Đỗ Thị Trúc

 

 0907015016

42

Nguyễn Văn Trung

 

 01678911614

43

Nguyễn Đức Xuân

 

 01677401292

44

Mai Đức Ư

 

 0908497658

45

Phạm Xuân Quang