DANH SCH CC BẠN LỚP 12C

KHA 83-86

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BN, QUẢNG NAM

 

TT

HỌ V TN

Email

Điện thoại

1

Pham Trng Anh

 

 

2

Pham Le Ngoc Anh

 

 

3

Pham Trng An

 

 

4

Huynh Tan Ba

 

 

5

Nguyen Van Bay

 

 

6

Pham Th Bai

 

 

7

Tran Th Chien

 

 

8

Le Van Chng

 

 

9

Phan The Cong

 

 

10

Pham Van Cong

 

 

11

Pham Dieu

 

 

12

Tran Van au

 

 

13

Nguyen Phi c

 

 

14

Vo Van Hien

 

 

15

Nguyen c Hieu

 

 

16

Ho Viet Hoa

 

 

17

Nguyen Phi Hung A

 

 

18

Nguyen Phi Hung B

 

 

19

Nguyen Th Khon

 

 

20

Van Cong Kiem

 

 

21

Pham Cong Khng

 

 

22

o Th Lieu

 

 

23

Nguyen Canh Hoc

 

 

24

Pham Th Mai Ly

 

 

25

Lai Van Minh

 

 

26

Tran Van Minh

 

 

27

Le Van Minh

 

 

28

Tran Th My

 

 

29

Nguyen Van My

 

 

30

Le Van Ngo

 

 

31

Nguyen Th Nam

 

 

32

Pham c Nhan

 

 

33

Pham Phu Phuc

 

 

34

Nguyen Ba Phat

 

 

35

Nguyen Van Phat

 

 

36

Nguyen Van Quang

 

 

37

Tran Van Sau

 

 

38

Ho ac Sau

 

 

39

Nguyen Tan Thanh

 

 

40

Pham Le Thang

 

 

41

Nguyen Hu Tho

 

 

42

Pham Th Thu

 

 

43

Tran Hoang Quynh Th

 

 

44

Pham Th Thu Thanh

 

 

45

Van Ch Tran

 

 

46

o Thanh T

 

 

47

Le Van Tuan

 

 

48

o Th Kien .