DANH SCH CC BẠN LỚP 12D

KHA 83-86

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BN, QUẢNG NAM

 

TT

HỌ V TN

Email

Điện thoại

1

Le T Bay

 

 

2

Nguyen Hu Cai

 

 

3

Vo Van Chanh

 

 

4

Trng Cong C

914049050

 

5

Tran Th Kim Chi

1679784428

 

6

Bui Van Dung

905130612

 

7

Ha a

 

 

8

Nguyen Th a

 

 

9

Nguyen Hu au

 

 

10

Nguyen Th nh

 

 

11

Vo ong

 

 

12

Nguyen Ba Hien

905123662

 

13

Nguyen Th Hong

932567212

 

14

Nguyen Hu Hai

 

 

15

Tran Th Hai

 

 

16

Le Hu Hoang

905093069

 

17

Ha Ho

 

 

18

Le T Khoa

 

 

19

Nguyen Knh

 

 

20

Nguyen Th Lien

1679669452

 

21

Vo Kim Lien

 

 

22

Tran Th Lai

905738501

 

23

Nguyen Hu Lieu

 

 

24

Trng Th My Linh

936704708

 

25

Nguyen Th Khanh Linh

917498798

 

26

Nguyen Th Mong

 

 

27

Nguyen Th Dieu My

935731090

 

28

Trng Van Minh

 

 

29

Le nh Mui

 

 

30

Tran Phc My

 

 

31

Nguyen Hu Nam

 

 

32

Nguyen Th Nga

 

 

33

Nguyen Lng Nhan

 

 

34

Vo Ngo

906436066

 

35

Nguyen Th Ngoc

1216602945

 

36

Nguyen Th Nhan

983411311

 

37

Nguyen Th Nhung

 

 

38

Nguyen Th Phc

 

 

39

Nguyen Hu Phc

 

 

40

Le T Pho

 

 

41

Nguyen Th Quyen

 

 

42

Trng Cong Sn

 

 

43

Nguyen Van Sn

 

 

44

Le T Sn

 

 

45

Nguyen Hu S

 

 

46

Trng Cong Thanh