Qũy Học bổng CHS Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn, khóa 83-86

Hình ảnh hoạt động

Danh sách các lớp khóa 8386
//http://ndh8386.org/forum/index.php

  Điều lệ quỹ
 
ĐIỀU LỆ

QUỸ HỌC BỔNG NGUYỄN DUY HIỆU 83-86 

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của Quỹ

Quỹ học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 được thành lập năm 2010 từ tập thể cựu học sinh niên khóa 1983-1986 của Trường cấp III Điện Bàn 1 (nay là Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu) để trao tặng học bổng định kỳ hàng năm cho học sinh của Trường nhằm hỗ trợ kịp thời những tấm gương vượt khó-hiếu học và khuyến khích những thành tích trong học tập, rèn luyện. Quỹ học bổng thể hiện tình cảm và nguyện vọng chung của tập thể cựu học sinh khóa 1983-1986 của Trường đối với quê hương; nuôi dưỡng và khuyến khích truyền thống hiếu học quê nhà.

Điều 2. Tên gọi của Học bổng

Học bổng có tên gọi chính thức là “Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86”.


Chương 2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 3. Thành phần tham gia và điều hành

-Thành viên của Quỹ là cựu học sinh khóa 1983-1986 của Trường có nguyện vọng tham gia. Nguồn tài chính của Quỹ dựa trên sự đóng góp xây dựng Quỹ của tất cả thành viên và sự ủng hộ của  các nhà tài trợ.

-Quỹ được điều hành bởi một Ban Điều hành gồm có một Trưởng Ban, một Thủ quỹ và các Ủy viên được bầu ra 2 năm một lần tại Hội nghị với sự tham dự của đại diện của các lớp trong khối.  

Điều 4. Họat động của Quỹ

-Quỹ kêu gọi và tiếp nhận đóng góp vật chất của các thành viên và nhà tài trợ vào bất cứ thời điểm nào trong năm thông qua Ban điều hành hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ.
-Khoản đóng góp xây dựng Quỹ của thành viên cựu HS 83-86 ở mức từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho mỗi lần.
-Sau khi Quỹ nhận được tài trợ, thông tin sẽ được cập nhật trên trang web của Quỹ  tại địa chỉ http://ndh8386.org.

-Cuối mỗi năm, Quỹ công khai thu chi và cách thức quản lý tài chính với toàn thể thành viên

Chương 3. QUY MÔ, TIÊU CHÍ VÀ PHÂN BỔ HỌC BỔNG

Điều 5. Quy mô của Học bổng

-Hàng năm, Quỹ dành 10.000.000 (mười triệu đồng) tặng 10 suất học bổng cho học sinh của Trường. Mỗi học sinh được nhận tối đa một suất học bổng trong một đợt trao tặng.

-Số tiền và số lượng học bổng cho mỗi năm có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Ban điều hành có quyền điều chỉnh và báo cáo kịp thời với toàn thể thành viên thông qua trang web và hội nghị gần nhất của Quỹ.
Điều 6. Các nhóm học bổng và tiêu chí

Học bổng được chia thành 04 nhóm với các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Nhóm 1 (03 học bổng, mỗi học bổng 500.000 đ). Trao cho học sinh lớp 10 vào đầu năm học, có kết quả xếp loại học tập năm lớp 9 đạt loại Giỏi trở lên. Ngoài ra, đối tượng được nhận học bổng phải  thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây

1.1.   Có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 cao từ thứ nhất  đến thứ ba (01 học bổng).

1.2.   Có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 cao từ thứ nhất đến thứ 10 và gia đình thuộc hộ nghèo (có xác nhận của địa phương) (01 học bổng).

1.3.   Tuyển thẳng vào lớp 10 (01 học bổng).

Lưu ý: Trường hợp Trường không tổ chức tuyển thẳng lớp 10, học bổng này không có.
Khi đó diện 1.2 có 02 học bổng.

2. Nhóm 2 (02 học bổng, mỗi học bổng 1.000.000 đ). Trao cho học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn (hoạn nạn, ốm đau...);  đồng thời các học sinh này có ý chí vượt khó để tiếp tục học tập, có tiến bộ trong quá trình học tập, rèn luyện.

Lưu ý: Trong nhóm 2, nếu có hai học sinh có hoàn cảnh gia đình tương tự nhau thì ưu tiên cho học sinh có thành tích học tập cao hơn.

3. Nhóm 3 (03 học bổng, mỗi học bổng 1.000.000 đ). Trao cho 03 học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tiêu biểu của mỗi khối lớp 10,11,12 vào cuối năm học, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

3.1. Có kết quả xếp loại cả năm về học tập từ Giỏi trở lên hoặc đạt từ Giải 3 trở lên trong các kỳ thi Học sinh giỏi (lý thuyết hoặc thực hành) từ cấp Tỉnh trở lên ở một trong các môn văn hóa hoặc năng khiếu.

3    Xếp loại rèn luyện/đạo đức từ loại Khá trở lên.

Lưu ý: Trong nhóm 3, nếu có nhiều học sinh có cùng kết quả xếp loại học tập thì  ưu tiên cho các học sinh thuộc diện hộ nghèo.

       4. Nhóm 4 (02 học bổng, mỗi học bổng 1.500.000 đ). Trao cho các thí sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, xét chọn trong số cựu học sinh tốt nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong vòng 05 năm trước năm đỗ đại học.
Điều 7. Số lượng, định suất và thời gian trao học bổng.
Số lượng, định suất và thời điểm trao học bổng được cho trong bảng sau:
 
 
Chương 4. XÉT CHỌN VÀ TRAO HỌC BỔNG

Điều 8. Quy trình xét chọn

-Hàng năm, vào đầu tháng 4, Ban điều hành của Quỹ chuyển số học bổng của năm cho Ban Giám Hiệu Trường và ký với Trường Bản Ghi nhớ gồm các thỏa thuận về các nội dung cần thực hiện của mỗi bên và quy trình chi tiết để xét chọn và trao tặng học bổng cho năm đó. Số học bổng này được trao thành 2 đợt: đợt cuối năm học hiện hành và đợt đầu năm học kế tiếp.

-Trường tổ chức xét chọn và quyết định danh sách học sinh nhận học bổng cho mỗi đợt theo các tiêu chí ở Điều 6, Điều 7 và Bản ghi nhớ. Danh sách xét chọn và các minh chứng được gửi cho Ban điều hành Quỹ trước thời gian dự kiến trao học bổng ít nhất 10 ngày.

-Ban điều hành Quỹ xác nhận đồng ý với danh sách nhận học bổng

-Trường ra quyết định chính thức và tổ chức lễ trao học bổng. Trường thông báo cho Ban điều hành biết để tham dự lễ trao học bổng.

Điều 9. Các yêu cầu trong quá trình xét chọn và trao tặng học bổng.

Ban điều hành có trách nhiệm  cùng với Trường thống nhất đảm bảo các yêu cầu sau:

1.   Học bổng được Trường công bố tại Lễ khai giảng đầu mỗi năm học. Quyết định trao tặng học bổng  nêu rõ “Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86”.

2.   Học bổng được xét chọn một cách nghiêm túc, công khai, công bằng, minh bạch, đúng với tiêu chí và có đầy đủ hồ sơ gửi Ban liên lạc Quỹ trước mỗi đợt trao tặng.

3.   Học bổng do đại diện của Ban điều hành Quỹ trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền cho Trường trao tặng.

4.   Hồ sơ Trường gửi cho Quỹ ngay sau mỗi đợt trao tặng bao gồm danh sách, bản photo Biên bản cuộc họp xét chọn và các Quyết định (bản in và file).

5.   Danh sách Học bổng mỗi đợt được công khai trên trang web của Trường và của Quỹ không quá 10 ngày sau khi trao tặng.


Chương 5. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 10. Hội nghị và sứ mệnh của Quỹ

- Hai năm một lần, Hội nghị của Quỹ được họp, thực hiện các  nhiệm vụ sau đây:

1.      Báo cáo tổng kết và phương hướng họat động của của Quỹ.

2.      Bầu chọn, điều chỉnh và thông qua Ban Điều hành của Quỹ  (theo nguyên tắc đa số).

3.      Sửa đổi và thông qua Điều lệ của Quỹ (theo nguyên tắc đa số).

- Quỹ ý thức rằng việc tổ chức và duy trì Học bổng có ý nghĩa này cần sự tuyên truyền vận động, sự đóng góp kịp thời và tự giác của tất cả cựu học sinh. Góp phần phát huy truyền thông hiếu học của quê hương Điện Bàn là sứ mệnh của Quỹ và cũng là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi thành viên.

   Điện Bàn, ngày 2 tháng 4 năm 2010

 

Tin tức
Thư ngỏ Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013 Tin cập nhật về Quỹ học bổng đến 09/2012 Trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 Đợt 1 năm 2012 Lễ khai giảng năm học 2011-2012 và trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 2 năm 2011 Bài phát biểu của thầy Phạm Tấn Sáu tại buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Trao Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đợt 1 năm 2011 Một số hình ảnh về buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 25 năm ta về Phát biều khai mạc buổi gặp mặt cựu học sinh khóa 83-86 ngày 30-04-2011 Làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu về việc trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2011 Trang thông thông tin của UBND huyện Điện Bàn đã đưa tin về việc thành lập và hoạt động của Quỹ học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có Hiệu Trưởng mới Bản nhạc "Khúc hoài niệm trường xưa" của Nguyễn Thị Hồng Vy (12G) gửi tặng các bạn Nguyễn Duy Hiệu niên khoá 1983-1986 Danh sách tài trợ Quỹ học bổng Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu 83-86 vừa mới được bổ nhiệm và bầu các chức vụ lãnh đạo Sinh hoạt chia tay thầy Nguyễn Trí Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và các thầy cô nghỉ hưu Lễ trao học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83 – 86 đợt 2 năm 2010 Ủng hộ Quỹ học bổng của Trường năm học 2009-2010 Giới thiệu Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 với giáo viên và học sinh của trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Bản ghi nhớ V/v Thực hiện trao tặng Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 năm 2010

Thông tin tài khoản đóng góp

Chủ tài khoản : Phan Tấn Đạt
Số CMND : 200928255
cấp ngày : 01/04/2003
tại : Công an TP Đà Nẵng

Số tài khoản 2000.201.164.156
tại : Ngân hàng Nông nghiệp
        & PTNT TP Đà Nẵng


<<Prev Next>>

Lượt truy cập : 494045
Copyright © 2008 by NDH 1983-1986 All rights Reserved
Design by Phan Anh Hào Email: haopa@gso.gov.vn - COSIS ĐÀ NẴNG