lop-12d

DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12D KHÓA 83-86
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 
TT HỌ VÀ TÊN Email Điện thoại
1 Leâ Töï Baûy    
2 Nguyeãn Höõu Cai    
3 Voõ Vaên Chanh    
4 Tröông Coâng Cö 914049050  
5 Traàn Thò Kim Chi 1679784428  
6 Buøi Vaên Duõng 905130612  
7 Haø Ñaõ    
8 Nguyeãn Thò Ñaõ    
9 Nguyeãn Höõu Ñaäu    
10 Nguyeãn Thò Ñònh    
11 Voõ Ñoâng    
12 Nguyeãn Baù Hieân 905123662  
13 Nguyeãn Thò Hoàng 932567212  
14 Nguyeãn Höõu Haûi    
15 Traàn Thò Haûi    
16 Leâ Höõu Hoaøng 905093069  
17 Haø Hoå    
18 Leâ Töï Khoa    
19 Nguyeãn Kænh    
20 Nguyeãn Thò Lieân 1679669452  
21 Voõ Kim Lieân    
22 Traàn Thò Laøi 905738501  
23 Nguyeãn Höõu Lieãu    
24 Tröông Thò Myõ Linh 936704708  
25 Nguyeãn Thò Khaùnh Linh 917498798  
26 Nguyeãn Thò Moâng    
27 Nguyeãn Thò Dieäu Myõ 935731090  
28 Tröông Vaên Minh    
29 Leâ Ñình Muøi    
30 Traàn Phöôùc Myõ    
31 Nguyeãn Höõu Nam    
32 Nguyeãn Thò Nga    
33 Nguyeãn Löông Nhaøn    
34 Voõ Ngoä 906436066  
35 Nguyeãn Thò Ngoïc 1216602945  
36 Nguyeãn Thò Nhaïn 983411311  
37 Nguyeãn Thò Nhung    
38 Nguyeãn Thò Phöôùc    
39 Nguyeãn Höõu Phöôùc    
40 Leâ Töï Phoá    
41 Nguyeãn Thò Quyeân    
42 Tröông Coâng Sôn    
43 Nguyeãn Vaên Sôn    
44 Leâ Töï Sôn    
45 Nguyeãn Höõu Söû    
46 Tröông Coâng Thaønh    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây