lop-12g

DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12G KHÓA 83-86
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 
TT HỌ VÀ TÊN Email Điện thoại
1 Leâ Boán    
2 Kieàu Cö    
3 Phaïm Hoaøng Cöôøng    
4 Ngoâ Dinh    
5 Nguyeãn Thò Duyeân    
6 Höùa Ñaøo    
7 Ngoâ Anh Haø    
8 Leâ Thò Thu Haø    
9 Nguyeãn Thò Haï    
10 Nguyeãn Ñöùc Haûi    
11 Voõ Nhö Haûi    
12 Nguyeãn Thanh Haûi    
13 Voõ Hieán    
14 Leâ Hieäp    
15 Phaïm Phuù Hieäp    
16 Huyønh Thò Hoa    
17 Leâ Thò Hoa    
18 Nguyeãn Thò Hoa    
19 Nguyeãn Thanh Hoøa    
20 Huyønh Thò Beù Hoàng    
21 Nguyeãn Thò Hoàng    
22 Nguyeãn Ñöùc Hoàng    
23 Leâ Thò Thu Hoàng    
24 Leâ Vaên Hoäi    
25 Ñinh Vaên Huøng    
26 Leâ Huøng    
27 Nguyeãn Ñình Kính    
28 Huyønh Baù Kyø    
29 Nguyeãn Vaên Kyø    
30 Nguyeãn Ñaêng Khoa    
31 Thaân Thò Laøi    
32 Thaân Ngoïc Linh    
33 Ñinh Thò Kim Lieân    
34 Ñinh Vaên Lôïi 983212205  
35 Ñinh Thò Lôïi    
36 Leâ Vaên Lung    
37 Nguyeãn Thò Luoäi    
38 Huyønh Taán Löôøng    
39 Nguyeãn Luyõ    
40 Nguyeãn Höõu Nieân    
41 Tröông Ñöùc Quí    
42 Nguyeãn Thò Sinh    
43 Thaân Ñöùc Thaønh    
44 Nguyeãn Vaên Taán    
45 Leâ Cao Thaéng    
46 Tröông Phuù Thi    
47 Nguyeãn Ñöùc Thieân    
48 Traàn Höõu Tuù    
49 Traàn Leä Thuyù    
50 Nguyeãn Taán Truùc    
51 Nguyeãn Thò Hoàng Vi 989155701  
52 Ñoã Vinh    
53 Traàn Xuaân Vinh    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây