lop-12i

DANH SÁCH CÁC BẠN LỚP 12I KHÓA 83-86
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DUY HIỆU, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

 
TT HỌ VÀ TÊN Email Điện thoại
1 Nguyeãn Vaên An    
2 Nguyeãn Thò Anh    
3 Nguyeãn Höõu Beù    
4 Voõ Ñình Bình    
5 Leâ Vieát Cuùc    
6 Döông Thò Kim Cöông    
7 Nguyeãn Tieán Cöôøng    
8 Traàn Thò Leä Dung    
9 Phaïm Thò Thu Dung    
10 Ñoaøn Theá Duõng 914104486  
11 Traàn Duõng    
12 Toáng Vieát Duõng 913496122  
13 Haø Phöôùc Ñöùc    
14 Haø Quoác Haûi    
15 Huyønh Ñöùc Hieán    
16 Nguyeãn Baù Hieán    
17 Thaân Thò Hoøa    
18 Nguyeãn Hoøa    
19 Phaïm Ngoâ Hoang    
20 Döông Hoäi    
21 Leâ Vieát Hoàng 914012911  
22 Nguyeãn Vaên Hueä    
23 Voõ Vaên Höng    
24 Nguyeãn Kyø    
25 Thaân Thò Lieân    
26 Döông Thò Lieân    
27 Leâ Thò Leä    
28 Ñoaøn Theá Long    
29 Phaïm Phuù Long    
30 Döông Quoác Long    
31 Döông Thò Long    
32 Ñoã Thò Mô    
33 Leâ Thò Möôøi    
34 Leâ Thò Mai    
35 Döông Thò Mai    
36 Vieân Quang Nguyeân    
37 Döông Thò Phöôùc    
38 Döông Thò Saùu    
39 Leâ Vieát Sinh    
40 Traàn Thò Söông    
41 Traàn Taâm    
42 Traàn Thò Taùm    
43 Leâ Thaïnh    
44 Nguyeãn Thò Myõ Thi    
45 Nguyeãn Höõu Tieán    
46 Phaïm Tieán Toaøn    
47 Lyù Thò Trí    
48 Nguyeãn Ngoïc Thôm    

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây